Elçilerin İşleri KitabıBütün Yollar Aynı Yere Mi Gider? – 2. Bölüm - Elçilerin İşleri Kitabı (1-12)

 

Müjdelere göre (Matta, Mark, Luka ve Yuhanna), İsa Mesih bu dünyada yaşadı, mucizeler yaptı, günahsız bir hayat sürdü, çarmıhta öldü, gömüldü, üç gün sonra mezardan dirildi ve göğe yükselmeden önce öğrencilerinden birçoklarına görünmüştür (1 Kor. 15:3-8). Yeni Antlaşma’da Müjdeleri takip eden kitap Elçilerin İşleri Kitabı'dır. Bu kitap, Mesih'in öğrencileri ve Pavlus'un olaylarını ve ilk kilisenin birinci yüzyılda nasıl büyüdüğünü kaydeder. Kitabın yaklaşık üçte biri vaazlardan oluşur ve bunların çoğu Petrus veya Pavlus tarafından müjdeyi ilan eden vaazlardır. Kitap ayrıca Mesih'in takipçisi olmayı seçen bireylerin ve ailelerin hikayelerini de içerir. Bu dar yolun aynı mesajının öğretilip öğretilmediğini birlikte keşfetmek için Mesih’in öğrencilerinin ve diğerlerinin O'nun hayatından sonra taşıdıkları mesajı dikkatle incelememizi isterim.

 

Elçilerin İşleri kitabı iki bölüme ayrılabilir:

  1. Petrus ile Yeruşalem’de ve diğerlerinde gerçekleşen olaylar (1-12. bölümler).
  2. Pavlus ve diğerlerinin Roma İmparatorluğu'nun diğer bölgelerine yaptığı yolculuklar (13-28. bölümler).

Bu yazı için Petrus ve 1-12. bölümlerdeki hikayelere odaklanacağız. Size sormak isterim.

Mesih’in öğrencileri ve Petrus aynı tövbe ve iman mesajını mı öğrettiler?

Elçilerin İşleri kitabının 1. bölümünde, Mesih kırk gün boyunca öğrencilerine görünerek Tanrı’nın Egemenliği hakkında konuştu (Elç. İşleri 1:3) ve onlara “Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız” dedi (Elç. İşleri 1:8). Mesih’in ölümü ve dirilişinin vaaz edilmesi, Elçilerin İşleri kitabının merkezinde yer alır.

Elçilerin İşleri kitabının 2. bölümünde, Mesih’in dirilişinden elli gün sonra Kutsal Ruh'un Pentekost gününde geldiğini görürüz ve imanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular (Elç. İşleri 2:4). Petrus, kalabalığa Mesih'in sevindirici haberi hakkında vaaz verdi. Onlara Mesih’in neden Eski Antlaşma’daki örnekler aracılığıyla geldiğini açıkladı. İnsanlar çok etkilendi ve Petrus'a ne yapmaları gerektiğini sordular. Dedi ki: “Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.” (Elç. İşleri 2:38). O gün yaklaşık uç bin kişi Mesih’e iman etti.
Elçilerin İşleri kitabının 3. bölümünde, Petrus ve Yuhanna tapınağa giderken Petrus doğuştan sakat bir dilenciyi iyileştirdi. Oradaki kalabalık şaşırdı ve Petrus onlara şöyle vaaz verdi:

“Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam, İsa’nın adı sayesinde, O’nun adına olan imanla sapasağlam oldu (16)…bütün peygamberlerin ağzından Mesihi’nin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir. Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih’i, yani İsa’yı göndersin” (Elç. İşleri 18-20).

 

Bu benzer kalıp, Elçilerin İşleri kitabında da devam eder.

 

Elçilerin İşleri kitabının 4. bölümünde, Petrus ve Yuhanna, insanlar arasında bir kargaşaya neden oldukları için tutuklandılar. Yahudiler’in yöneticileri ve din bilginleri Yeruşalem’de toplandılar. Petrus ve Yuhanna önlerine getirildiler ve “siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız” diye sordular (Elç. İşleri 4:7). Petrus şu karşılığı verdi: “bu adam, sizin çarmıha gerdiğiniz, ama Tanrı’nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih’in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor…Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur” (Elç. İşleri 4:10, 12).

 

Elçilerin İşleri kitabının 7. bölümünde, İstefanos karakterinde ilk Hristiyan şehidi ile karşılaşırız. O, bir anlaşmazlık çıktıktan sonra, ilk kilisede dullara yiyecek dağıtımından sorumlu olmayı seçen yedi adamdan biriydi. Tanrı’nın lütfuyla ve kudretle dolu olan İstefanos, halk arasında büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu (Elç. İşleri 6:8). Maalesef bir gün İstefanos tutuklandı. Onun inancından dolayı bazı kişiler ona zulmetmeye başladılar. Bazı kişiler İstefanos’la çekişmeye başladılar. Yüksek Kurul’un önüne çıkardılar. Getirdikleri yalancı tanıklar, “Bu adam durmadan bu kutsal yere ve Yasa’ya karşı konuşuyor” dediler. İstefanos, onlara Tanrı’nın gücüyle ve sevgisiyle konuştu. Sorgulanırken onlara müjdeyi İbrahim, Yakup, Yusuf, Musa ve Yeşu'yu kullanarak açıkladı. Sonunda dedi ki:

Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil Olan’ın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyrulan Yasa’yı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de Adil Olan’a ihanet edip O’nu katlettiniz!” (Elç. İşleri 7:52-53)

Ve Kurul üyeleri onun sözleri duyunca çok öfkelenmeye başladılar ve İstefanos’a saldırdılar. Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular.  İstefanos taş yağmuru altında, “Rab İsa, ruhumu al!” diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi: “Ya Rab, bu günahı onlara yükleme!” Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı (Elç. İşleri 7:59-60).

Elçilerin İşleri kitabının 8. bölümünde, Mesih'e inananların birçoğunun zulüm yüzünden Yahudiye ve Samiriye'de farklı yerlere dağılmak zorunda kaldıklarını okuruz. Bu bölümde, görürüz ki Samiriyeliler, Tanrı’nın Egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili Müjde’yi duyuran Filipus’un söylediklerine inandıkları zaman, erkekler de kadınlar da vaftiz oldular (Elç. İşleri 8:12). Aynı zamanda, büyücü olan Simon adında başka bir adam da vardı. O da Mesih’in Müjdesine inanıyordu ama çevresinde meydana gelen mucize ve harikalarda gördüğü gücü arzuladı. Petrus onu bu şeylerden tövbe etmeye çağırır. Petrus ve Yuhanna bundan sonra Yeruşalim'e dönerken, Müjdeyi Samiriye’nin birçok köyünde vaaz ettiler. Aynı bölümde Filipus, Yeşaya 53 kitabının bir tomarını okuyan Etiyopyalı bir hadım ile karşılaştı. Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal Yazılar’ın bu bölümünden başlayarak ona İsa’yla ilgili Müjde’yi bildirdi (Elç. İşleri 8:35).

 

Elçilerin İşleri kitabının 9. bölümünde, Saul'un dönüşümünü okuruz. Mesih’e iman etmeden önce, Yahudilerin en tutucu mezhebi olan Ferisilerin bir üyesiydi. Bu kitabın başlangıcında, Saul'un Mesih'e yeni inananlara büyük ölçüde zulmedildiğini anlarız. 1. yüzyılda Mesih'in takipçilerine bazen "İsa’nın yolunda yürüyenleri" deniyordu. Bu referans, Elçilerin İşleri kitabında birkaç kez belirtilmiştir (Elç. İşleri 9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22). Saul, İsa’nın yolunda yürüyen kadın erkek, kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim’e getirmek niyetindeydi (Elç. İşleri 9:2).

 

Saul, Şam yoluna giderken Tanrı gökyüzünden büyük bir ışık gönderdi ve sonra bir ses duydu. Ses “ben, senin zülmettiğin İsa’yım” dedi. Sonra Saul kör olduğunu fark etti ve üç gün boyunca hiçbir şey göremedi. Mesih’in öğrencisi olan Hananya Saul’un yanına gelip onun için dua etti. Saul görmeye başladı ve Mesih’e iman edip Tanrı’nın Kutsal Ruhu’yla doldu. Ve biliriz ki Mesih’in Müjdesini vaaz etmeye başladı. Bazı insanlar sorarlar ki neden ona "elçi Pavlus" dersiniz. Saul'un adı da Pavlus'tu. Saul onun İbranice adıydı ve Pavlus onun Yunanca adıydı. O günlerde çift isim geleneği yaygındı. Elçilerin İşleri 13:9’da, elçiyi Kutsal Ruh’la dolan Saul, yani Pavlus olarak tanımlar.


Elçilerin İşleri kitabının 10. bölümünde, Petrus, Kornelius'un evindeyken birçok akrabası ve arkadaşıyla konuştu. Onlara, “biz İsa’nın, Yahudiler’in ülkesinde ve Yeruşalim’de yaptıklarının hepsine tanık olduk. O’nu çarmıha gerip öldürdüler. Ama Tanrı O’nu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı…Peygamberlerin hepsi O’nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağışlanır” (Elç. İşleri 10:39-40, 43).

 

Elçilerin İşleri kitabının 11. bölümünde, İstefanos'un ölümü nedeniyle imanlıların çoğu dağıldı. Bazıları Antakya'ya gitti ve orada bulunan Yunanlılara Mesih'in iyi haberini vaaz etmeye başladı. Onların arasında etkin olan Rab’bin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab’be döndü (Elç. İşleri 11:21).


Bu kişilerin vaaz ettikleri Müjdenin mesajıdır. Bu, İsa Mesih hakkındaki iyi haberdir.

Vaaz ettikleri dar yolun bu mesajıydı. Bir sonraki yazıda, daha çok diğer bireylerin hikayelerine ve Pavlus'un yolculuklarına odaklanacağız.

 

Elçilerin İşleri Kitabı hakkında daha çok bilgi edinmek istiyorsanız, Bible Project – Türkçe'den bu iki videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim…

 

 

 

 


Ücretsiz Kitap

Sevgili ziyaretçimiz. Tanri.org içerikleri Hristiyan bakış açısına ve İncil temellerine göre irdelenmiştir. Hristiyan bakış açısının temel kaynağı İncil'dir ve eğer siz de kargo dahil tamamen ücretsiz bir İncil ya da Hristiyan bakış açısına dair farklı kitaplar almak isterseniz aşağıdaki linkten bir form doldurmanız yeterli olacaktır.

İncil ve kitap gönderme hizmeti, tamamen ücretsiz olarak kutsalkitap.org tarafından yapılmaktadır. Bu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin

Çekinmeden bizimle iletişim kurabilirsiniz. İlginç, samimi, renkli, içe dönük, dışa dönük ve pek çok tarzda insanlarla tanışmayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi çok seviyoruz.